Právní informace

AUTORSKÁ PRÁVA

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.christo.cz je společnost Christo Group, s.r.o., která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.christo.cz a to včetně textu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.christo.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

OCHRANA DAT

SHROMAŽĎOVANÉ INFORMACE A JEJICH VYUŽITÍ

Přístup na stránky www.christo.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

GOOGLE ANALYTICS

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory „cookies“ (viz dále), které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky uživateli. Informace obsažené v souborech cookie o používání stránky (včetně IP adresy návštěvníka) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/…-policy.html.

COOKIES

Soubory „Cookies“ umožňují internetové stránce zapamatovat si některé informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci pravděpodobně využít některé funkce těchto stránek.

ZMĚNY V POLITICE OCHRANY OSOBNÍCH DAT

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na těchto stránkách.

CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

ODPOVĚDNOST A PRÁVNÍ PŘÍSLUŠNOST

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.